RESULTATS RUNNING SUMMER TOUR 2016 TOREILLES/ LEUCATE/ BARCARES/SALSES/ PORT LEUCATE/ST CYPRIEN

Résultats ST CYPRIEN

RESULTATS Running Summer Tour 2016 – StCyprien

Photos Départ:
https://goo.gl/photos/kH7ALxZ8aBvqg9jL8

Photos passage 1 tour:
https://goo.gl/photos/iHTviS25hrY5g9dw8

Photos Arrivée:
https://goo.gl/photos/jTYiBEgM8PkqLDYZ9
Podium:
https://goo.gl/photos/T6C7gGV5WtUN7dSm7
Enfants:
https://goo.gl/photos/9CrPXgFN45aG1j6B6
Vidéo Départ:
https://youtu.be/EYv-2GuHnCk
Vidéo Enfant1:
https://youtu.be/gm5Un3iuSek
Vidéo Enfant2:
https://youtu.be/_i5HL-IW_QA

RESULTATS PORT LEUCATE:

résultats Running Summer Tour 2016 – PortLeucate

Photos Départ:
> https://goo.gl/photos/N5KykSeNZZDydV8W6
> Photos:
> https://goo.gl/photos/kHcJ1Y2JMCA76FgM9
> Podium:
> https://goo.gl/photos/f13G51EjVX4YRTM2A
> Enfants:
> https://goo.gl/photos/unAtx57wxzjCSuwr7
> Vidéo Départ:
> https://youtu.be/X6MTRZaMdG4

RESULTATS SALSES LE CHATEAU:

resultats Running Summer Tour 2016 – Salses

 Photos 1:
https://goo.gl/photos/WyMb2VZhT3U1oZj1A
Photos 2:
https://goo.gl/photos/xwnncQ3GaPeREyMe8
 Photos 3:
https://goo.gl/photos/eeE7yerTjnTYbLib7
Podium:
https://goo.gl/photos/2vNcx4GST1XCxKFU7
 Enfants:
https://goo.gl/photos/VcfNh1UKSoXygza56
Vidéo Départ:
https://youtu.be/KVzHe-61xUs

RESULTATS BARCARES:
Running Summer Tour 2016 - Barcare
 Vidéo Départ:
https://youtu.be/2tfHYi01Ahw
 Photos Podium:
https://goo.gl/photos/TFuWUyRkwR3oStVM6
 Photos Départ:
https://goo.gl/photos/DgwHshJkVRMQH8jW7
 Photos 1:
https://goo.gl/photos/x3htkMTf8XUYZicr9
 Photos 2:
https://goo.gl/photos/3wHtFAdJRRHZEk8t7

RESULTATS LEUCATE VILLAGE:
Running Summer Tour 2016 - Leucate
Photos Podium:https://goo.gl/photos/oC2vr5nXsBZherWZ7
 Photos 1:https://goo.gl/photos/WNQvGK2JbRpK9hif6
Photos Départ:https://goo.gl/photos/ZaMPTs5Li7Ae3 
https://goo.gl/photos/6Bp6MfS4hhzucFE98
https://goo.gl/photos/qHL9eqPZG8N8brTw9


RESULTATS TORREILLES:
Running Summer Tour 2016 - Torreilles (1)